Scroll to top
© 2023, PIMLEGAL - YOUR DIGITAL LAW EXPERT
en th

การถอดรหัสข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA)

​​ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) หรือข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์เป็นสัญญาทางกฎหมายระหว่างผู้อนุญาตและ/หรือผู้เขียนและผู้ซื้อซอฟต์แวร์ EULA มีเป้าหมายหลักในการสร้างสิทธิ์ของผู้ซื้อ ข้อตกลงจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการและเวลาที่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้ และระบุข้อจำกัดใดๆ ที่กำหนดไว้ในซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม EULA อาจยืนยันข้อจำกัดความรับผิดสำหรับผู้อนุญาตซอฟต์แวร์ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้หรือข้อมูลที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ EULA อาจรวมถึงข้อจำกัดว่าผู้อนุญาตสามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ซอฟต์แวร์อย่างไม่เหมาะสมได้หรือไม่ EULA อาจระบุสถานที่และกฎหมายที่ใช้บังคับในกรณีที่มีข้อพิพาท EULA มักจะมีความยาวและอาจอยู่ในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น นำเสนอต่อผู้ใช้เป็นการคลิกผ่านที่ผู้ใช้ต้อง “ยอมรับ” การสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิ์ของผู้บริโภคและเจ้าของซอฟต์แวร์ในแง่ของสิทธิ์และภาระผูกพันนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ยุติธรรม และรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของ EULA พึงระลึกไว้เสมอว่า EULA อาจมีลักษณะการบังคับใช้ของสัญญาทางกฎหมาย มีผลผูกพันกับคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และด้วยเหตุนี้จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายสัญญา