Scroll to top
© 2023, PIMLEGAL - YOUR DIGITAL LAW EXPERT
en th

PDPA และการปกป้องข้อมูลมีค่าใช้จ่ายเท่าไร?

การปฏิบัติตาม PDPA ถือเป็นการตัดสินใจที่สำคัญ เราต้องการให้คุณมั่นใจในการลงทุนของคุณอย่างเต็มที่ เราสามารถให้คำปรึกษาฟรีที่สามารถช่วยตอบคำถามสำคัญบางข้อที่คุณมีเกี่ยวกับการปรับปรุงการปกป้องข้อมูลและการรักษาความปลอดภัย

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยที่กำหนดให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษัทต่างๆ ทั่วประเทศต้องเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่
การเตรียมพร้อมอย่างเพียงพอจะทำให้เกิดความเข้าใจ PDPA และสื่อสารความหมายกับทุกคนในบริษัทที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ​​

ที่ปรึกษาด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การปกป้องข้อมูล และ PDPA ของเรานำเสนอโซลูชันที่ทันสมัย ใช้งานได้จริง และมีประสิทธิภาพสำหรับความท้าทาย PDPA คือความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ทั้งหมด ด้วยการใช้ชุดวิธีการทางเฉพาะ เรามุ่งหมายที่จะฝังกฎหมาย ความปลอดภัย และเทคโนโลยีให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจตามมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าค่าของข้อมูลได้รับการยอมรับและปกป้องตลอดชีวิต

– การตรวจสอบและประเมินผล
– การประมวลผลข้อมูล
– ความยินยอมของข้อมูล
– อ.ส.ค. Outsourced
– การละเมิดข้อมูล
– นโยบายคุกกี้ & ความเป็นส่วนตัว
– ความปลอดภัยทางไซเบอร์

Get a Free Consultation:

Data Protection & PDPA