Scroll to top
© 2023, PIMLEGAL - YOUR DIGITAL LAW EXPERT
en th

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล , GDPA และ PDPA

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล GDPA และ PDPA

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล , GDPA และ PDPA

Pimlegal ได้มีโอกาสร่วมงานร่วมกับสหภาพยุโรป (EU) ภาคพื้นเอเชียเพื่อใช้มาตรการปฏิบัติพระราชบัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล GDPR สหภาพยุโรปในเอเชียเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบในการส่งเสริมผลประโยชน์และค่านิยมของยุโรปในเอเชีย

ในฐานะหน่วยงานที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคล การปฏิบัติตาม GDPR ถือเป็นสิ่งสำคัญ

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน GDPR ของ Pimlegal ได้ทำการประเมินสหภาพยุโรปอย่างละเอียดถี่ถ้วนในกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลของเอเชีย และระบุส่วนที่จำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของ GDPR ทีมงานให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการปฏิบัติตาม GDPR รวมถึงวิธีการขอความยินยอมจากลูกค้า นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลและการลบข้อมูล ขั้นตอนการแจ้งเตือนการละเมิดข้อมูล และข้อกำหนดการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

Pimlegal ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ GDPR ซึ่งช่วยสหภาพยุโรปในเอเชียใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ GDPR

ความร่วมมือของ Pimlegal กับสหภาพยุโรปในเอเชียส่งผลให้หน่วยงานปฏิบัติตาม GDPR ได้สำเร็จ ขณะนี้สหภาพยุโรปในเอเชียได้ปรับปรุงมาตรการปกป้องข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐาน GDPR ความเชี่ยวชาญของ Pimlegal ในกฎระเบียบของ GDPR และแนวทางที่ปรับให้เหมาะกับสหภาพยุโรปในความต้องการเฉพาะของเอเชียได้พิสูจน์ให้เห็นถึงเครื่องมือในการบรรลุการปฏิบัติตาม GDPR สำหรับหน่วยงาน

Task

ภายใต้ GDPR บริษัทฯต้องแสดงให้เห็นว่ากำลังประมวลข้อมูลเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นของการพัฒนาโครงการ เราช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ตระหนักและรวมถึงจัดการข้อบังคับ GDPR ไว้ในกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมด

 • Date

  December 10, 2018

 • Skills

  GDPR

 • Client

  European Union in the ASEAN

 • See more:

  Data protection and PDPA

Share project